Om oss


ELiA

Vi är idag en ideell förening som huvudsakligen inriktar sig på klädinsamling, vars inkommande likvida medel till verksamheten skall skänkas till de människor som lever under kritiska förhållanden och som är i behov av bättre levnadsstandard. Vi inriktar oss på fattigdomen i Europa och arbetet riktas mot barnhem. ESK- rättigheter, som betyder ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, har fastslagits i FN, vilken ligger till grund för vårt arbete. Vi vill bidra med de möjliga insatser som finns till vårt förfogande, i syfte att möjliggöra en tydligare fördelning av resurser mellan människor.

Vidare strategi är att på några års sikt har för avsikt att expandera organiskt med nya. Verksamhetsområden och utökad aktivitet. Vår stora målsättning är att bistå med hjälp till barnhem runtom i Europa.Verksamhetens fokusområde är klädinsamling, samt insamling av gåvor från privatpersoner som gynnar och är i linje med verksamhetsidén, och inte i syfte att främja egen marknadsföring och publicitet. Vårt arbete bidrar till en hållbar utveckling där vi alla bättre tillvaratar jordens resurser och minskar den negativa miljöpåverkan genom att sortera våra insamlade textilier så att de inte blir avfall.

Vår målsättning att är att skapa fler arbetstillfällen, där vi företrädesvis anställer människor som är långtidsarbetslösa. På så sätt möjliggör vi en ökad sysselsättningsgrad för människor med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare anpassar vi vår arbetsplats och arbetsuppgifter för att på bästa sätt tillvarata varje individs specifika förmågor men även kompetensutveckla personalen.

Elia innehar ett 90 konto

Elia innehar ett 90 konto, och granskas av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att minst 75 procent av de totala intäkterna går till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till administration. Elia arbetar aktivt för att uppnå dessa krav.