Östeuropa

 

De resurser barnhemmen förfogar över i stora delar av europa är inte tillräckliga för att tillgodose alla barns behov. Detta uppmärksamade vi hos barnhemmet som vi bistår med hjälp till.

Vårt ändamål är att förbereda barnen för ett självständigt liv. Vi bidrar med pedagogstöd, utbildning och har vårdhavanden som följer upp barnens utveckling. Tyvärr förfogar de inte över tillräckliga resurser och kan inte bistå med den hjälp de själva önskar.