Styrelse och stadgar

Föreningens namn är ELIA.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt finna lämpliga strategier i syfte att motverka ovanstående. Dessa begrundas dels i:

• Offentlig Insamlingsverksamhet. Det grundläggande, som ligger till grund för insamling av huvudsakligen kläder är en hållbar utveckling där resurser fördelas mellan människor. Det likvida medel föreningen erhåller från insamling ska därefter skänkas till de behövande, med inriktning på barnhem i Europa.

• Internationell solidaritet genom föreningens uppsatta mål, för att alla individer ska omfattas av mänskliga rättigheter och jämlikhet mot fattigdom.

• Socialt ansvarstagande genom att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och andra erhållna medel som därefter går till de människor som saknar grundläggande livsförnödenheter.

• Humanitärt arbete för att säkerställa respekt för varje individs värde genom att förebygga mänskligt lidande.

• Möjliggöra utvecklingsarbete för individen på barnhem. Stötta pedagoger på barnhemmen genom medel och projekt. Bistå med likvida medel för att möjliggöra utvecklingsarbetet.

• Främja förutsättningar för barnen att bli självständiga och självgående individer.

Föreningen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Adressen är Industrigatan 26, 212 14.  

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Föreningen är tillgänglig för alla som erkänner föreningens idéprogram. Alla medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningens medlemsmöten. Medlem som avsiktligt bryter mot eller bortser från föreningens stadgar eller kan av styrelsen uteslutas från föreningen.

Föreningen Elia uppmuntrar medlemmar att engagera sig i föreningsarbetet. Om en större grupp medlemmar påvisar ett intresse att fullfölja långsiktigt uppsatta mål, uppmanas dessa till att etablera en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ska en kontaktperson utses gentemot Elia. Allt arbete skall vara öppet för alla medlemmar i Elia. Om gruppen hanterar likvida medel skall en ekonomiansvarig utses. Personen i fråga ansvarar för redovisning till Elia. Ytterligare en medlemsperson får ansvaret att följa upp ekonomiansvariges ansvar. All insamling eller förmedling av likvida medel till organisationer ska godkännas och distribueras av Elia. Grupperna är skyldiga att redovisa sitt arbete till Elia inför föreningens årsmöte samt när styrelsen önskar det under året. Om en arbetsgrupp inte fullgör sina skyldigheter gentemot Föreningen Elia eller om dess verksamhet strider mot Elias ändamål eller värderingar har styrelsen befogenhet att upplösa denne grupp.

Styrelsen består av ordförande och tre övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 
 

Styrelsen representerar föreningen, dess idéprogram, bevakar dess intressen och arbetar med dess angelägenheter. Styrelsen innehar den beslutsfattande rollen såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst en tredjedel av styrelseledamöter begär detta. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 
 
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den sista december varje år. 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd auktoriserad revisor och fortlöpande granska verksamheten i föreningen. Räkenskaper för föreningen skall ställas till revisorns förfogande när denne önskar detta eller senast sex veckor före ordinarie årsmöte. 

Årsmötet är det högst beslutande organet inom föreningen. Årsmötet ska äga rum under innevarande års andra kvartal och föreningens medlemmar ska senast delges en kallelse två veckor innan mötet. Medlemmar har beslutsrätten att ge förslag till ärenden och föreningsåtgärder som behandlas vid mötestillfälle. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 10 dagar innan årsmötet.  
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av revisorer
13. Mötet avslutas 

 

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan/kan inte utövas genom ombud.

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Beslut fattas genom öppen omröstning. 

Firmatecknare utses av styrelsen. 

Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till och med 31 december samma år. 

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande medlemsmöten som hålls med minst två månaders mellanrum. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar överlåtas till en aktör som delar föreningens grundläggande värderingar och mål. Detta beslut tas av det sista årsmötet. 

Ordförande: Gabriel Aniol

Ledamot: Samir Al Assaf 

Ledamot: Semi Serifi

Ledamot: Lamis Balqis Khattab